Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
LỊCH LÀM VIỆC HUYỆN ỦY   ->   Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh   ->   Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Về việc xét chọn tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thực hiện Công văn số 6204-CV/BTGTW, ngày 05/5/2014 của Ban Chỉ đạo giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; căn cứ Quy chế số 05-QC/BTGTW, ngày 01/10/2013 của Hội đồng Giải thưởng Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị thực hiện việc xét chọn tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như sau:

Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2014 "về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"
Thực hiện Kế hoạch số 154-KH/TU, ngày 09/01/2014 của Tỉnh ủy Bình Phước về học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
Thông báo Hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2014 "Về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"
Thực hiện Kế hoạch số 155 - KH/TU, ngày 18/02/2014 và Công văn số 1896 - CV/TU, ngày 03/3/2014 của Tỉnh ủy Bình Phước về việc tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, Ban thường vụ Huyện ủy thông báo đến các cơ sở đảng trực thuộc về đối tượng dự học và thời gian tổ chức hội nghị học tập chuyên đề như sau:
Kế hoạch giám sát công tác Tuyên giáo và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
Thực hiện chương trình công tác năm 2014, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch giám sát công tác Tuyên giáo và việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2014, như sau:
Về việc cấp, phát tài liệu sinh hoạt chuyên đề năm 2014
Thực hiện Kế hoạch 78-KH/HU ngày của Ban Thường vụ Huyện ủy “học tập chuyên đề năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, theo đó, Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03-CT/TW cấp huyên đã liên hệ đặt mua tài liệu để cấp, phát cho các cơ sở đảng trong toàn huyện.
Trao đổi kinh nghiệm: Một số vấn đề cần bàn về công tác biên tập và thẩm định văn bản của văn phòng cấp ủy
(BBT) Văn phòng cấp ủy là cơ quan tham mưu, tổng hợp và phục vụ cấp ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban thường vụ và Thường trực Huyện ủy. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của văn phòng là công tác soạn thảo, biên tập và thẩm định văn bản. Trong quá trình thực hiện chúng ta cần bàn kỹ một số vấn đề: Vì sao phải biên tập và thẩm định văn bản? Cách thức biên tập và thẩm định như thế nào?
Về việc góp ý vào dự thảo bản đăng ký thực hiện QĐ 101
Về việc gửi báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
Ngày 11/11/2013, Huyện ủy Bù Đăng đã ban hành Hướng dẫn số 05- HD/HU về việc chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo đó, các cơ sở đảng xây dựng báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 và gửi cho Ban Thường vụ Huyện ủy, trước ngày 15/1/2014.
Về việc báo cáo kết quả nghiên cứu, trao đổi, thảo luận các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 04/10/2013, Huyện ủy Bù Đăng đã ban hành Hướng dẫn số 04 - HD/HU về “Nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội”, theo đó, các cơ quan, đơn vị phải báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo huyện) trước ngày 25/12/2013.
Về việc chấm điểm công tác Tuyên giáo cơ sở và công tác Chỉ thị 03-CT/TW năm 2013
Để phục vụ cho công tác đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2013 theo chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai việc chấm điểm, phân loại công tác Tuyên giáo và Chỉ thị 03-CT/TW năm 2013 như sau:
Thông báo phân công thành viên Bộ phận giúp việc giám sát, kiểm tra việc triển khai học tập chuyên đề tháng 10, 11 và 12/2013
Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/HU ngày 4/10/2013 của Ban thường vụ Huyện ủy về “Nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Thường trực Bộ phận giúp việc Ban thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (BPGV) phân công thành viên BPGV giám sát, kiểm tra việc học tập chuyên đề như sau:
1  2   3   4   5   6   >
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết