Văn bản theo người ký: Trưởng Ban

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
99 17 - TB/BTG 28/11/2016 Thông báo số 17 của Ban Tuyên giáo HU về kết quả chấm điểm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với các cơ sở đảng năm 2016
100 18 - TB/TG 30/11/2016 Thông báo số 18 ngày 30/11/2016 của Ban Tuyên giáo HU về việc tham dự Hội nghị báo cáo viên Tháng 12/2016 tại tỉnh (bằng hình thức trực tuyến).
101 81 -CV/TG 05/12/2016 Công văn số 81-CV/HU ngày 5/12/2016 của Ban Tuyên giáo HU v/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước.
102 19 - TB/BTG 09/12/2016 Thông báo số 19 của Ban Tuyên giáo HU về kết quả chấm điểm thực hiện Chỉ thị 03 và kỷ cương kỷ luật hành chính năm 2016 (Thay cho Thông báo số 17 ngày 28/11/2016)
103 20 - TB/TG 09/12/2016 Thông báo số 20 của Ban Tuyên giáo HU về kết quả chấm điểm công tác Tuyên giáo năm 2016 đối với các cơ sở đảng trực thuộc HU (Thay cho Thông báo số 16 ngày 28/11/2016)
104 83 -CV/BTG 16/12/2016 Công văn số 83 của Ban Tuyên giáo HU về việc tiếp tục định hướng tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bình Phước.
105 72 - BC/TG 27/12/2016 Báo cáo số 72 của Ban Tuyên giáo HU về kết quả công tác kiểm tra, giám sát công tác Tuyên giáo cơ sở năm 2016
106 21 -TB/TG 29/12/2016 Thông báo số 21-TB/BTGHU của Ban Tuyên giáo HU về việc tổ chức học tập Nghị quyết HN lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII
107 84 -CV/BTG 29/12/2016 Công văn số 84 của Ban Tuyên giáo HU về việc thực hiện gửi văn bản về Ban Tuyên giáo HU qua hộp thư điện tử
108 22 -TB/TG 30/12/2016 Thông báo số 22 của Ban Tuyên giáo HU về việc tổ chức học tập NQ Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XI (có điều chỉnh, bổ sung thành phần BCV đứng lớp tại các xã và hướng dẫn viết bài thu hoạch)
109 09 -HD/BTGHU 04/01/2017 Hướng dẫn số 09 của Ban Tuyên giáo HU về Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
110 14 - TM/TG 11/01/2017 Thông báo số 59 của BTG Huyện ủy về tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 6/2019 Thư mời Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016
111 71 - CV/BTG 14/09/2016 V/v nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng bản Thông báo nội bộ Thông tin phục vụ nhân dân và Tủ sách ở cơ sở
112 20 -KH/BTG 25/08/2016 Tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 8/2016 bằng hình thức trực tuyến.
113 67- CV/TG 22/08/2016 V/v gửi tài liệu triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
114 08 - HD/BTG 17/08/2016 Về việc trang trí cờ Đảng, cờ Nước, khánh tiết, khẩu hiệu trong hội trường các cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.
115 66 - CV/TG 17/08/2016 V/v xây dựng Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cấp xã, thị trấn.
116 TT-BTG 16/08/2016 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 71 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2016) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 – 2/9/2016).
117 64 - CV/BTG 08/08/2016 V/v tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu; giữa Việt Nam – Hàn Quốc
118 13 -TB/BTG 10/08/2016 Tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
119 63 -CV/BTG 15/08/2016 V/v điều chỉnh đối tượng học Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ngành giáo dục.
120 60 -CV/BTG 25/07/2016 Công văn số 60 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tổ chức học vét Thông tin thời sự Quý II vào đợt triển khai chính trị hè năm 2016
121 -BC/BTG 25/07/2016 Mẫu báo cáo Kết quả triển khai chính trị hè 2016 (dành cho ban quản lý lớp học), Mẫu bài viết thu hoạch (dành cho học viên tham gia các lớp chính trị hè 2016).
122 19 -KH/BTGHU 25/07/2016 Phân công triển khai tại các lớp chính trị hè cho giáo viên năm 2016
123 BM-UBKT 16/07/2016 Các biểu mẫu văn bản của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy năm 2016
124 57 -CV/BTG 11/07/2016 Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 01 -KHLT/BTG-PGD&ĐT ngày 11/7/2016 giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc tổ chức bồi dưỡng chính trị, hè 2016.
125 01 -KHLT/BTG – PGD&ĐT 11/07/2016 Thực hiện Hướng dẫn số 11 – HD/BTGTU ngày 20/5/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước về việc bồi dưỡng chính trị, hè năm 2016 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân
126 56 -CV/BTG 01/07/2016 Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; để làm cơ sở đánh giá, phân loại thi đua công tác tuyên giáo hàng năm đối với các cơ sở đảng; Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành tiêu chuẩn thi đua công tác Tuyên giáo năm 2016 và các năm tiếp theo
127 36 -CV/BTG 08/04/2016 Công văn số 36 của Ban Tuyên giáo HU về việc đăng ký danh sách tham gia lớp tập huấn công tác Tuyên giáo năm 2016
128 07 - TM/TG 05/04/2016 Thư mời của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo và BPGV Chỉ thị 03 Quý I/2016
129 01 -CV/BPGV 05/04/2016 Công văn số 01 của Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 cấp huyện về việc giới thiệu gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
130 9-TM/HU 04/04/2016 Thư mời của Ban Dân vận HU về việc tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dân vận Quý I/2016
131 10 -KH/TG 23/03/2016 Kế hoạch thông tin thời sự tháng 3/2016
132 09 -KH/BTG 22/03/2016 Kế hoạch số 09-KH/BTG Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2016
133 03 -CV/BTG 22/03/2016 Công văn đính chính khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử(gấp)
134 07 - TB/TG 09/03/2016 Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chương trình định kỳ năm 2016. Được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ với những nội dung và thành phần cụ thể như sau:
135 238 -CV/BTGTU 21/06/2016 Thông tin đối ngoại về mối quan hệ
giữa Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây
(Ban hành kèm theo Công văn 238 -CV/BTGTU ngày 21/6/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
136 07 - TB/TG 19/01/2016 Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chương trình định kỳ năm 2016. Được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ với những nội dung và thành phần cụ thể như sau:
137 52 - CV/BTG 29/06/2016 Thực hiện Công văn số 238 - CV/BTGTU Ngày 21/6/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi “Tài liệu công tác thông tin đối ngoại về mối quan hệ giữa Việt Nam – Campuchia thời gian gần đây” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn;
138 07 -HD/BTGHU 26/02/2016 Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU ngày 17/02/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “về việc tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016”; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền của huyện như sau:
139 11 - TB/TG 23/06/2016 Thực hiện Kế hoạch số 20 – KH/BTGTU ngày 21/6/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước về việc tổ chức tập huấn triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông báo đến các đồng chí báo cáo viên tham dự hội nghị
140 18 - KH/TG 17/06/2016 Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác điều tra dư luận xã hội sau thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; nắm bắt một số thông tin trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn huyện để kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy định hướng công tác chỉ đạo trong thời gian tới. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành đợt khảo sát bằng phiếu thăm dò dư luận xã hội đợt 1 – 2016.
141 28 -CV/TG 29/02/2016 Năm 2012, Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đăng giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy sưu tầm và biên soạn Cuốn Tài liệu giảng dạy và học tập Lịch sử địa phương (dùng cho các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Bù Đăng). Tháng 3/2013 cuốn tài liệu được ban hành và đưa vào giảng dạy, học tập trong các trường Tiểu học trên địa bàn huyện.
142 17 - KH/TG 16/06/2016 Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác điều tra dư luận xã hội sau thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; nắm bắt một số thông tin trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn huyện để kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy định hướng công tác chỉ đạo trong thời gian tới. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành đợt khảo sát bằng phiếu thăm dò dư luận xã hội đợt 1 – 2016
143 32 -CV/BTG 14/03/2016 Thời gian qua, công tác phối hợp, thông tin hai chiều giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các ngành trong khối khoa giáo chưa được thường xuyên, liên tục, việc cung cấp thông tin, gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện ủy chưa đầy đủ, làm ảnh hưởng đến công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy.
144 27 -CV/TG 14/12/2016 Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2016. Theo đó, tháng 3/2016 Thường trực Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân, giai đoạn 2011-2015.
145 06 -HD/BTGHU 19/02/2016 Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BTGTU ngày 03/02/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền cụ thể như sau:
146 51-CV/BTG 07/06/2016 Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/BTG ngày 03/6/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về thông tin thời sự quý II/2016. Để thống nhất tài liệu sử dụng cho việc thông tin một cách chính thống
147 16 -KH/TG 03/06/2016 Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chương trình định kỳ năm 2016, Ban Tuyên giáo Huyện ủy lập kế hoạch thông tin thời sự quý II/2016 cho khối cơ quan và khối xã, thị trấn
148 01 KH/BDV - QS - CA 25/01/2016 Căn cứ Chương trình phối hợp số 01 CTr/BDVHU-QSH-CAH ngày 19/01 /2016 giữa Ban Dân vận Huyện ủy với Ban CHQS huyện, Công an huyện về việc phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là chương trình phối hợp);
Để Chương trình phối hợp thực hiện có hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị các cấp triển khai thực hiện, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Ban CHQS huyện, Công an huyện (gọi tắt là các đơn vị LLVT) xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2016 như sau:
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây